top of page

공원 이용안내

관람료 

구분                개인          단체(30인 이상)       비고

어른                1,000원        800원                  일반, 대학

청소년및군인     700원         600원            중학생,고등학생,하사이하

어린이               500원         400원                   초등학교 

무료               유지원생, 경로우대, 지체장애인, 국가유공자

관람시간  

구분                    매표시간                    관람시간 

3월~10월           09:00 ~ 17:00          09:00 ~ 18:00     

11월 ~ 2월       09:00 ~ 16:00          09:00 ~ 17:00

교통안내 

광주시내버스 117번(좌석), 217번 종점(화순 사평)에서 보성군내버스 이용(일 2회 운행)

광주 ↔ 곡천 직행버스 (15분간격)   

순천시내버스 63번 (삼산동 출발) 이용 (1시간 30분 간격)

주변관광지 안내 

송광사 (7분), 선암사(35분), 낙안읍성 민속마을(25분), 서재필박사 기념공원(5분),백민미술관(7분), 보성 대원사(10분), 화순 운주사(1시간)

주요편익시설  식당·숙박 : 민박, 식당 다수 있음

                                      주변관광지 : 송광사, 낙안읍성,천자암 쌍향수,주암댐

문의전화        연락처 :(061) 755-8363(Fax) (061) 755-8364

bottom of page